Privacy Notices

Privacyverklaring voor klanten

 

PRIVACYVERKLARING VAN DE KLANT BIJ EU-VERORDENING 2016/679

Overeenkomstig en in overeenstemming met de bepalingen van EU-verordening nr. 679/2016 (de “Verordening” of “AVG”), verstrekt Alfasigma S.p.A., met maatschappelijke zetel in Bologna (BO), Via Ragazzi del ’99, 5, C.F. en P.IVA 03432221202 (“Alfasigma”), de volgende informatie omtrent de verwerking van de persoonsgegevens van zijn Klanten (de “gegevens”), uitgevoerd in de hoedanigheid van gegevensbeheerder.

 

 1. Gegevensbeheerder – DPO en contactgegevens

Overeenkomstig artikel 4 van de verordeningen is Alfasigma de gegevensbeheerder van de gegevens met betrekking tot haar klanten. Voor communicatie of verzoeken is Alfasigma bereikbaar op het e-mailadres [email protected].

In overeenstemming met artikel 37 van de verordening heeft Alfasigma een functionaris voor gegevensbescherming (Date Protection Officer- DPO) aangesteld, die kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres: [email protected].

 

 1. Categorieën en soorten verzamelde en verwerkte gegevens

De gegevens die door Alfasigma worden verwerkt, kunnen gemeenschappelijke gegevens bevatten die zijn verzameld voor het sluiten van het contract met de Klant en/of in het kader van de uitvoering en/of sluiting daarvan.

Het is ook mogelijk dat de verwerking van persoonsgegevens van derden die door de Klant aan Alfasigma worden meegedeeld, plaatsvindt. Met betrekking tot deze hypothese handelt de Klant als autonome eigenaar van de behandeling en neemt hij de daaruit voortvloeiende wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden op zich, waarbij Alfasigma schadeloos wordt gesteld met betrekking tot elk geschil, claim en / of verzoek om schadevergoeding uit de behandeling die kan worden ontvangen door Alfasigma van derden.

 

 1. Doeleinden en rechtsgrondslag van gegevensverwerking en aard van gegevensoverdracht

In overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en zonder de noodzaak van specifieke toestemming van de belanghebbende, worden de gegevens door Alfasigma opgeslagen, verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. a) nakoming van contractuele verplichtingen, uitvoering en/of bepaling van het contract met de klant en/of beheer van eventuele precontractuele maatregelen;
 2. b) voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, fiscale en fiscale bepalingen die voortvloeien uit de uitoefening van de bedrijfsactiviteit en verplichtingen met betrekking tot administratief-boekhoudkundige activiteiten;
 3. c) bescherming van de rechten en belangen van Alfasigma, ook in de rechtbank.

De rechtsgrondslagen van de verwerking voor de doeleinden a), b) en c) hierboven zijn de artikelen 6.1.b), 6.1.c) en 6.1.f) van de Verordening.

Het verstrekken van gegevens voor de bovengenoemde doeleinden is optioneel, maar het niet verstrekken van dergelijke gegevens of weigering om dit te doen, zou het voor Alfasigma onmogelijk maken om het contract uit te voeren en/of te ondertekenen en de door haar gevraagde diensten te leveren.

Houd er ten slotte rekening mee dat voor de verwerking die wordt uitgevoerd met het oog op het verzenden van eigen reclamemateriaal of directe verkoop of voor het uitvoeren van eigen marktonderzoek of commerciële communicatie met betrekking tot producten of diensten die vergelijkbaar en/of gerelateerd zijn aan die welke aan de Klant worden aangeboden , mag Alfasigma de e-mailadressen gebruiken in overeenstemming met en binnen de grenzen toegestaan ​​door art. 130, paragraaf 4 van de Privacy Code (Wetsdecreet nr. 196/2003) zelfs zonder uitdrukkelijke toestemming. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens voor dergelijke doeleinden is artikel 6.1.f) van de Verordeningen, onverminderd het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking, door de instructies te volgen die worden gegeven in de sectie “Rechten van de Betrokkene” van deze informatiemededeling.

 

 1. Reikwijdte van communicatie en verspreiding van gegevens, ontvangers en overdracht van gegevens en gegevensbeheerders

Bovendien kunnen uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden worden bekendgemaakt aan andere bedrijven in de Alfasigma Group en aan derden die zijn aangesteld als gegevensverwerkers overeenkomstig artikel 28 van de Verordeningen, met name aan dienstverleners die nodig zijn voor de zakelijke activiteiten van het bedrijf, of aan adviseurs van de vennootschap indien nodig om fiscale, administratieve of contractuele redenen of indien wettelijk vereist.

Bovendien hebben de andere vennootschappen van de Groep toegang tot de gegevens voor administratieve en/of boekhoudkundige doeleinden, overeenkomstig de overwegingen 47 en 48 en artikel 6 van de verordeningen.

Ten slotte kunnen de gegevens worden gedeeld met autoriteiten, instanties en/of subjecten aan wie de gegevens op grond van wettelijke bepalingen of bevelen van autoriteiten moeten worden verstrekt. Deze autoriteiten, entiteiten en/of subjecten zullen optreden als autonome gegevensbeheerders.

De gegevens worden niet verspreid.

Een volledige en periodiek bijgewerkte lijst van de personen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking kan worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar de Verwerkingsverantwoordelijke op de bovengenoemde adressen.

 

 1. Doorgifte van gegevens aan internationale organisaties en/of landen buiten de EER (Europese Economische Regio)

Met betrekking tot de mogelijke doorgifte van gegevens aan internationale organisaties en/of niet-EER-landen, zal de verwerking worden uitgevoerd volgens een van de methoden die zijn toegestaan door de geldende regelgeving, zoals bijvoorbeeld de toestemming van de belanghebbende , de goedkeuring van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules, de selectie van onderwerpen die voldoen aan internationale programma’s voor het vrije verkeer van gegevens of die actief zijn in landen die door de Europese Commissie als veilig worden beschouwd. Op verzoek is het mogelijk om meer informatie te verkrijgen van de Verwerkingsverantwoordelijke of de DPO bij de hierboven vermelde contacten.

 

 1. Gegevensbehoud

De gegevens worden alleen op papier en/of computer bewaard voor de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, met inachtneming van de in art. 5.1, letter c) en e) van de verordening.

De gegevens worden opgeslagen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en om de bovengenoemde doeleinden na te streven, in overeenstemming met de beginselen van onmisbaarheid, niet-overdrevenheid en relevantie.

Alfasigma kan uw gegevens bewaren na beëindiging van de contractuele relatie om te voldoen aan regelgevende en/of postcontractuele verplichtingen; vervolgens, zodra de bovengenoemde redenen voor verwerking zijn opgehouden te bestaan, worden de gegevens verwijderd, vernietigd of eenvoudigweg anoniem gehouden.

Op verzoek kunt u bij de bovenstaande contactpersonen meer informatie krijgen van de Eigenaar of de DPO.

 

 1. Rechten van de belanghebbende

Wij informeren u dat u met betrekking tot de verwerkte gegevens te allen tijde de rechten uit hoofde van de artikelen 15, 16, 17, 18, 20, 21 en 22 van de Verordening kunt uitoefenen; in het bijzonder hebt u het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan ​​van de gegevens en in dit geval toegang tot deze gegevens en hun juistheid te verifiëren.

U hebt ook het recht om de rectificatie van uw gegevens, de annulering, de beperking van de verwerking, de overdraagbaarheid van uw gegevens te vragen, evenals om om legitieme redenen geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de verwerking, om uw toestemming in te trekken, indien van toepassing, en om een ​​klacht in te dienen bij een controle-instantie.

Uw rechten kunnen worden uitgeoefend door middel van een schriftelijk verzoek, met behulp van het formulier dat u kunt downloaden van de website https://it.alfasigma.com/privacy-policy/, te sturen naar het e-mailadres: privacy@alfasigma. com. of, indien aanwezig, door middel van het formulier dat toegankelijk is onderaan de website, onder het kopje “Rechten van de belanghebbenden”.

De verwerkingsverantwoordelijke zal u onverwijld en in ieder geval niet later dan een maand na ontvangst van het verzoek informatie verstrekken over de actie die is ondernomen met betrekking tot het verzoek overeenkomstig de artikelen 15 tot 22. Deze termijn kan indien nodig met twee maanden worden verlengd, gelet op de complexiteit en het aantal verzoeken. De gegevensbeheerder zal u binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van een dergelijke verlenging en van de redenen voor de vertraging.

 

Eigenaar van de behandeling

Alfasigma S.p.A.

 

 

 

 

 

 

 1. Rights of the interested party

We inform you that with reference to the processed data you may exercise at any time the rights under Articles 15, 16, 17, 18, 20, 21 and 22 of the Regulation; in particular, you have the right to obtain confirmation of the existence or otherwise of the data and in this case access to them and to verify their accuracy.

You also have the right to request the rectification of your data, the cancellation, the limitation of the processing, the portability of your data, as well as to object to the processing in whole or in part for legitimate reasons, to revoke your consent, if any, and to lodge a complaint with a Control Authority.

Your rights may be exercised by means of a written request, using the form you can download from the website https://it.alfasigma.com/privacy-policy/, to be sent to the e-mail address: [email protected]. or, if present, by means of the form accessible at the foot of the website, under the heading “Rights of the interested parties”.

The data controller shall provide you with information on the action taken in respect of the request pursuant to Articles 15 to 22 without undue delay and in any event not later than one month from the receipt of the request. This period may be extended by two months, if necessary, having regard to the complexity and the number of the requests. The data controller shall inform you of any such extension, and of the reasons for the delay, within one month of receipt of the request.

 

Owner of the treatment

Alfasigma S.p.A

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree